Важна промяна в Дисциплинарния правилник на ФИФА, която засяга нередовните платци в родния футбол 16 май 2018 | 14:28
Световната футболна централа ФИФА реши да затегне още повече обръча около неизрядните клубове-платци. Тя ще налага още по-сурови санкции за тях, за да се преустанови порочната практика да се налагат разпоредби, а после те да не се спазват. 

Ето какво пише в писмото на ФИФА за новите санкции за неизрядните платци, които влизат в сила още на 1 юни. Въпросното писмо е изпратено и до БФС и публикувано на сайта на централата: Писмото касае и българските клубове.

ДО АСОЦИАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ФИФА

Циркулярно писмо № 1628 09.05.2018г., Цюрих Чл. 64 от Дисциплинарния правилник на ФИФА – нов подход, приет от Дисциплинарната комисия на ФИФА по отношения на клубовете-длъжници.

Уважаеми господине, Уважаема госпожо, Както знаете, една от задачите на Дисциплинарната комисия на ФИФА е да гарантира, че решенията, постановени от даден орган, комисия, инстанция на ФИФА или следствия от решения по обжалвания пред КАС (Спортен арбитражен съд в Лозана), са зачитани и спазвани.

За да бъде постигната тази цел, чл. 64 от Дисциплинарния правилник на ФИФА (ДПФ) бе въведен и приложен по последователен и систематичен начин. В последните години Дисциплинарната комисия на ФИФА забелязва, че много висок брой от заинтересованите лица във футбола, основно клубове, продължават да не спазват решенията, основно тези, които са постановени от Комисията за разрешаване на спорни случаи или Комисията за статута на играчите.

Във връзка с тази тенденция през май 2017 г. членовете на Дисциплинарната комисия получиха възможност да изготвят индивидуални решения по отношение на подобни случай и по този начин да открият опция за разглеждане на по-голям брой случаи на година по най-бърз начин. В допълнение, нов член от Правилника за статута и трансферите на играчите бе одобрен от Съвета на ФИФА през март 2018. Свързаните с него разпоредби ще влязат в сила от 1 юни 2018 г. Новият член дава на органите за вземане на решения на ФИФА, т.е.

Комисията за статута на играчите, Комисията за разрешаване на спорни случаи, независимият съдия или съдията от Комисията за разрешаване на спортни случаи, в зависимост от случая, правомощия да налагат санкции на играчи и клубове, ако решение, включващо парична санкция, не бъде спазено. Такива възможни санкции ще бъдат част от решението Въпреки това и предвид факта, че гореспоменатите нови разпоредби ще бъдат приложими по искове, подадени от 1 юни 2018 и ще имат лимитиран обхват на приложение (спрямо клубове или играчи длъжници), Дисциплинарната комисия на ФИФА ще продължи да се занимава с оставащия значителен брой случаи.

В това отношение Дисциплинарната комисия на ФИФА, с цел по-добър подход към настоящата ситуация, реши да подсили системата и да подсигури,че всички решения, взети от органи, комисии или инстанции на ФИФА са зачитани , веднага след като биват публикувани, без да бъде непременно необходима намеса от страна на Дисциплинарната комисия на ФИФА. В този смисъл, трябва да бъде припомнено, че според чл. 64 от ДПФ:

1. Всеки, който не успее да плати на друго лице (като например играч, треньор или клуб) или ФИФА пълна сума или част от нея, въпреки че това е било постановено от орган, комисия, инстанция на ФИФА или решение по обжалване пред КАС (с финансова санкция), или всеки, който не спазва друго решение (без финансова санкция), постановено от орган, комисия, инстанция на ФИФА или КАС (последващо решение по обжалване): ще бъде глобен за неспазване на решението ще получи краен срок, от юридическите органи на ФИФА, в който да плати дължимата сума или да изпълни решението (за решение без финансова санкция) в) (само за клубове) ще бъде предупреден и осведомен, че в случай на неизпълнение на задължение или неизпълнение на решение в предвидения период, ще бъдат отнети точки или ще бъде наредено понижаване в по-долна дивизия г) (само за асоциации) ще бъдат предупредени и осведомени, че в случай на неизпълнение на задължение или неизпълнение на решение в предвидения период, ще бъдат наложени допълнителни дисциплинарни санкции. Може да бъде постановено и изключване от състезание на ФИФА. Ако клуб не спази крайния срок, от съответната асоциация ще бъде изисквано да изпълни предписаната санкция

3. При отнемане на точки броят на отнетите точките ще бъде пропорционален на дължимата сума.

4. Забрана за извършване на всякакъв вид дейност, свързана с футбола, също може да бъде наложена на физически лица“ Настояща процедура В този контекст, досега, когато е установено, че клуб нарушава чл. 64 от ДПФ по отношение на финансова санкция, стандартна процедура бе следната: Дисциплинарната комисия на ФИФА издава сакция срещу длъжника, посредством която на последния е наредено да плати глоба и е наложен краен срок за издължаване към кредитора. В допълнение клубът-длъжник е информиран, че ако не бъде извършено плащане до края на указания срок, може да бъде предприето лишаване от точки по молба на кредитора. В тези случаи, в които длъжникът не изпълняваше съответното решение в указания срок, при молба от кредитора, секретариатът към Дисциплинарната комисия на ФИФА изискваше, в писмен вид, от асоциацията на длъжника да изпълни указаното лишаване от точки. Ако след изпълнението на гореспоменатите санкции, съответното плащане все още не бе направено от длъжника, по искане на кредитора, въпросът отново биваше повдиган пред Дисциплинарната комисия на ФИФА, с цел евентуално понижаване на първия отбор на кредитора в по-ниска дивизия.

Нова процедура:

В това отношение и с цел установяването на система, която по-добре да гарантира зачитането на решенията, постановени от органите на ФИФА и в крайната сметка да предизвика клубовете-длъжници експедитивно да се съобразяват с финансовите си задължения по отношение на кредиторите си, Дисциплинарната комисия на ФИФА реши да подобри горепосечената процедура.

Съответно, основните промени засягат предходно споменатия параграф Преглед Според новата процедура, ако бъде установено, че дадена страна нарушава чл. 64 от ДПФ: Дисциплинарната комисия на ФИФА ще продължи да прилага параграф 1 а) по същия начин; произнасяйки санкция срещу длъжника, чрез което ще му бъде наредено да плати глоба и ще му бъде даден краен срок да уреди дълга си към кредитора.

В допълнение към глобата, Дисциплинарната комисия на ФИФА ще наложи отнемане на точки и/или налагане на транферно ембарго, което ще влезе в сила само при изтичане на крайния срок. Следователно клубът-длъжник ще има възможност да избегне допълнителните санкции, ако уреди дълга си към кредитора в рамките на този срок.

Ако съответната дължима сума не бъде платена в пълен размер от длъжника в рамките на гореспоменатия срок, асоциацията на длъжника ще има задължението да провери дали действията по решението са извършени преди изтичане на крайния срок, и от същата ще бъде изисквано автоматично да приложи отнемане на точки и/или наказание за регистрация на нови играчи, на национално или международно ниво, за един или повече пълни, последователни регистрационни периоди. След като всички спортни санкции са били изтърпяни и, ако дългът все още не е изцяло изплатен, кредиторът може да изиска, в писмен вид, случаят да бъде върнат на Дисциплинарната комисия на ФИФА с цел налагане на допълнителни санкции, стигащи до понижаването на първия тим на клуба длъжник в по-долна дивизия. Прилагане на спортни санкции по новата процедура Отнемане на точки.

От заинтересованата асоциация-членка, ще бъде изискано автоматично да наложи подобна сакция от първия ден след изтичането на указания период, освен ако длъжникът не предостави доказателство на секретариата на Дисциплнинарната комисия на ФИФА и на въпросната асоциацията членка, за плащане на дължимата (пр. доказателство за извършено плащане) преди изтичането на крайния срок. При подобен случай полученото плащане ще бъде потвърждавано от кредитора. Няма да бъде възможно избягването на налагането на лишаване от точки (или отменянето му, след първоначалното налагане) дори ако длъжникът спази решението, след изтичането на крайния срок. Ако отнемането на точки трябва да бъде наложено след последния мач на съответния сезон, в който клубът длъжник участва (защото крайният срок може да пада на дата, след приключването на сезона), такавасанкция трябва да бъде постановена през следващия сезон. Ако асоциация-членка не изпълни автоматично постановената санкция и не предостави на секретариата към Дисциплинарната комисия на ФИФА съответното доказателство за отнемане на точки, могат да бъдат предприети дисциплинарни процедури, които могат да доведат до изключване от всички състезания на ФИФА.

Трансферно ембарго:

Освен ако длъжникът не докаже, че е платил дължимата сума,автоматично ще бъде наложено трансферно ембарго от секретариата към Дисциплинарна комисия на ФИФА от първия ден на следващия трансферен период, последващ изтичането на дадения срок.От заинтересованта асоциация членка ще бъде изискано аввтоматично да наложи такава санкция на национално ниво. В това отношение, клубът длъжник ще може да регистрира нови играчи, на национално и международно ниво, от следходния регистрационният период, след изтичане на съответна претърпяна санкция.

Трансферното ембарго може да бъде вдигнато на национално и междинародно ниво само от Дициплинарната комисия на ФИФАпреди изтърпяването на пълнота сакнция, при потвърждаване на получено плащане от кредитора. Ако асоцияция членка не наложи автоматично постановената санкция на национално ниво и не предостави на секретариата към Дисциплинарната комисия на ФИФА доказателство за наложеното трансферно ембарго, могат да бъдат предприети дисциплинарни процеури, които могат да доведат до изключване от всички състезания на ФИФА.

Следствия от пристъпване към споразумение и/или план за плащане по време на дисциплинарните процедури В заключение, бихме желали да насочим вниманието ви към факта, че Дисциплинарнат комисия на ФИФА вече няма да налага решения с финансови последствия, взети от орган, комисия, инстанция на ФИФА или решение по обжалване при КАС, ако страните достигнат до споразумение и/или план за плащане, след известие за взето решение.

В подобни случаи сключването на споразумение между страните автоматично ще доведе до приключване на дисциплинарните процедури и всеки иск, произлизащ от нарушаването на подобно споразумение, трябва да бъде подаден пред Комисията за Статута на играчите или Комисията за разрешаване на спорни случаи, като приложим, или пред компетентни органи на национално и международно ниво, с които да са съгласни и двете страни. Гореспоменатите процедурни промени ще бъдат прилагани по всички дисциплинарни случаи от 23 май 2018, независимо от датата, на която процедурата е започнала.

Благодарим ви, че взехте предивд горепосоченото и за информирането на прилежащите Ви заинтересовани страни. Означава, че след изтичане на крайния срок, асоциацията-членка ще трябва да започне всякакви вътрешни процедури, които могат да бъдат необходими, за да бъде гарантирано навременното изпълнение на санкцията или ако няма установена вътрешна процедура, да наложи санкцията веднага.

По този начин асоциацията-членка ще трябва да действа проактивно от изтичането на крайния срок, тък като вече няма да има предхождащи молби от секретариата към Дисциплинарната комисия на ФИФА.
SPORTAL.BG Спортни новини

Добави коментар Коментари (41)

Оранжевите (Гост) 41 отговор
17 май 2018 | 00:14

Е то тоя комунистически УРОД УМРЯ...Не ти мразя сера на тях...те са трупове...мразя припознатите натрапници в града ни София....Те са Литекс и мястото им е в Ловеч... Рейтинг: 4 2

Леснииии София (Гост) 40 отговор
16 май 2018 | 20:26

Няма купа, няма титла, само синя мъзга на хоя ми. Рейтинг: 4 1

the true (Гост) 39 отговор
16 май 2018 | 20:23

Левскар съм, но за мен този отбор е позор.Отбора играеше Футбол при Мъри Стоилов.Вместо да се развива школата отбора се затрупва от измислени футболистчета. Рибата се вмирисва от към главата всички вън от този отбор и на чисто.Не може за 4 сезона да имаме само една победа над Цска.НАЙ ДОБРЕ ДА НИ МАХАТ И ОТ А ОКРЪЖНА ДА ПОЧНЕМ НАНОВО.ДОКАТО СТАНЕМ КОНКУРЕНТНИ НА ДРУГИТЕ ТИМОВЕ.НА 17 ТОЧКИ ОТ ВЕЧНИЯТ СЪПЕРНИК РЕЗИЛ. И ВЪРХА НА ВСИЧКО КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ.... ПОЗОР Рейтинг: 5 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

BFS (Гост) 38 отговор
16 май 2018 | 19:25

Левски София има задължения над 20млн лева дълг за новият сектор без козирка.,който още не е изплатен и към НАП имат 5 млн лева. Да видим как ще им дадът лиценз. Други отбори, които имаха много по малки задължения ги извадиха от А група. Локо София за 1 млн лева. Май си намирисва на А окръжна. Рейтинг: 7 5

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Пацо (Гост)
16 май 2018 | 20:03

Пълно е кухи парчета тука.Кух си и кух ще останеш.Колко пъти да ви се казва,че Левски има задължения,но те се изплащат.Разсрочени са и си плащат хората.Това не ти е ловешката мутра дето прави всякви машинации и врътки,само и само да не се плаща на кредиторите,включително и затриването на един от най-обичаните клубове и преименуването друг в същото име. Рейтинг: 6 4

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

БАЙ Х0Й (Гост)
16 май 2018 | 20:44

Пацинка, няма се паткаш, докато БТК е руска, пари за ЛЕСКИ ще има Рейтинг: 1 0

до оранжевия (Гост) 37 отговор
16 май 2018 | 19:24

Бате, ако няма ЦСКА кой ще мразиш толкова много? Няма ли да ти е скучно без да има кой да мразиш до смърт Рейтинг: 4 3

! (Гост) 36 отговор
16 май 2018 | 19:21

Сега за Подуенци става интересно. Лично собственика съобщи за близо 30 милиона дълг, Мъри Стоилов не си е взел парите... Рейтинг: 6 3

Лесни София (Гост)
16 май 2018 | 19:30

Отивам там където ми е мястото. В А окръжна. Рейтинг: 4 2

NIKI (Гост) 35 отговор
16 май 2018 | 19:09

Говедата ще го закъсат много. Рейтинг: 5 3

???? (Гост) 34 отговор
16 май 2018 | 19:09

Е,другарю Ганчев,ако "Литекс" е цска, КАК ще играе в Европа,след като има МИЛИОНИ ДЪЛГОВЕ към ДЪРЖАВАТА ни и към кой ли не? ОТГОВОРЕТЕ другарЮ!!! Рейтинг: 11 2

Киро Каптагоня (Гост) 33 отговор
16 май 2018 | 18:51

добре, че нищо не пише за футболни клубове, финансирани чрез трафик на @мф3тамини в особено големи количества Рейтинг: 4 5

фк лупи (Гост) 32 отговор
16 май 2018 | 18:39

ще закрият и цирк гмо-микре Рейтинг: 7 3

Говедоебача (Гост)
16 май 2018 | 18:47

ФК Филип Кутев да не мучи много Рейтинг: 2 4

??? (Гост) 31 отговор
16 май 2018 | 18:31

Ами ,,изрядния” фк Шпалир, ко ша прай ся? Рейтинг: 5 2

1948 (Гост) 30 отговор
16 май 2018 | 21:36

Правилото действа при неуредени сметки по оста клубове-играчи,треньори, мениджъри или агенции. Няма отношение при дългове към кредитни институции, държавни структури, външни доставчици или каквито и да било други задължения. Ако закона действа и за стари задължения, Ганчев ще трябва да плаща или да доказва, че отбора който управлява не е ЦСКА, защото там висят едни яки задължения със страшна сила. Другите БГ клубове няма да имат сериозни проблеми, защото или става въпрос за малки суми или имат споразумения за разсрочено плащане. Дано пак няма срам за името ЦСКА на жребия, че миналата година беше страшна излагация. Рейтинг: 5 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Стойкас Стоилас (Гост) 29 отговор
16 май 2018 | 18:09

ай честито свинете пак на село Рейтинг: 13 4

леле мале (Гост) 28 отговор
16 май 2018 | 18:02

защо левски и пловдивските отбори са във а група ? имат доста поголеми дългове от локо сф когато изпаднаха ??? сини хуни Рейтинг: 13 7

Ботевь (Гост)
16 май 2018 | 18:25

Защото си обслужват задълженията, за това! Имат си погасителни планове и ги спазват, а не са го ударили през просото, както направиха едни рожби на ЦК на БКП. Рейтинг: 17 1

синя тишина (Гост) 27 отговор
16 май 2018 | 18:01

наричайте го гмо хибрит как искате но той вие евееее жистоко отзаде това е цска и който е тръгнал срещу него никога и никой не е спечелил Рейтинг: 3 15

пешо каруцата (Гост)
16 май 2018 | 18:44

Кога ще отпаднете - преди или след жребия. Рейтинг: 9 1

Говедоебача (Гост)
16 май 2018 | 18:49

А ви ФК Смешници кога ще се класирате за европа преди черно море или след Берое????? Рейтинг: 1 3

то па един червен шум (Гост)
16 май 2018 | 19:10

кога по точно ни ебахте тази година че не мога да се сетя.добре излязохме последния мач със деца по на 16/17 и със най дълбоките ни резерви че да може да ни биете и пак бяхте на косъм.айде в кочината Рейтинг: 6 0

Вижоще

Първа лига

Бербатов замина на лагер в Турция с отбор от Първа лига 16 януари 2019 | 14:50
Панатинайкос изпреварва Олимпиакос за вратаря на Славия 16 януари 2019 | 18:06
Берое стартира с категорична победа 16 януари 2019 | 14:40
Бивш "моряк" лиши Черно море от победа 16 януари 2019 | 14:56
Берое подписа с естонски национал 16 януари 2019 | 15:23
Байду отказва да ходи със Септември в Турция 16 януари 2019 | 06:05
Ботев (Враца) ще изиграе първата си контрола в четвъртък 17 януари 2019 | 01:21
Ботев (Враца) привлече черногорски халф 17 януари 2019 | 01:04
Верея представя новия треньор в петък 16 януари 2019 | 20:28
Байду няма да лети с основната група на Септември за Турция, но не заради оферта от друг отбор 16 януари 2019 | 18:54
Вторият семинар на Аталанта в София ще бъде с познат в България специалист 16 януари 2019 | 15:48
Играл за Интер на проби в Берое 16 януари 2019 | 15:45
Новият в Берое: Целта е Топ 3 16 януари 2019 | 15:35
Футболист на Берое с емоционално обръщение 16 януари 2019 | 15:31
Етър уреди контрола с датчани 16 януари 2019 | 13:34
Божинов: Сменям още 5 отбора и приключвам с футбола 16 януари 2019 | 12:44
Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?